پزشکان

با توجه به دسترسی محدود و عدم آگاهی دقیق از آناتومی این ناحیه و وجود ارگان های مهم عصبی و عروقی، جراحی پاتولوژی های قاعده جمجمه در میان مشکلات و نگرانی های بسیاری از متخصصان، از جمله جراحان اعصاب، متخصصان گوش و گلو و بینی، جراحان چشم .

 • Skull-Base anatomy
 • Adenoma
  • Pituitary tumors
  • Pituitary endoscopic surgery
  • Application of Endoscopic Surgery
  • The benefits of pituitary endoscopic surgery
 • Kordoma
  • Complications of Cordoma
  • Existing treatments
 • Meningiomy
 • Tumor of CPA (Cerebellopontine angle)