اساتید داخلی مغز و اعصاب

دکتر محمد روحانی

دکتر محمد روحانی

علم سنجی

دکتر مهدی مقدسی

دکتر مهدی مقدسی

عضو هیئت موسسین

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر امیرحسن حبیبی

دکتر امیرحسن حبیبی

علم سنجی