اساتید گوش و حلق و بینی

دکتر مریم جالسی

دکتر مریم جالسی

مدیریت

دانشیار گوش، گلو بینی و جراحی قاعده جمجمه، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر علی محمد اصغری

دکتر علی محمد اصغری

معاون مرکز تحقیقات

دانشیار اتولارینگولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر صالح محبی

دکتر صالح محبی

علم سنجی

دکتر محمد فرهادی

دکتر محمد فرهادی

عضو هیئت موسسین

متخصص گوش و حلق و بینی