اعضای مرکز

دکتر مریم جالسی

دکتر مریم جالسی

مدیریت

دانشیار گوش، گلو بینی و جراحی قاعده جمجمه، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر علی محمد اصغری

دکتر علی محمد اصغری

معاون مرکز تحقیقات

دانشیار اتولارینگولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر مهدی مقدسی

دکتر مهدی مقدسی

عضو هیئت موسسین

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر مازیار آذر

دکتر مازیار آذر

عضو هیئت موسسین

متخصص جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر محمد فرهادی

دکتر محمد فرهادی

عضو هیئت موسسین

متخصص گوش و حلق و بینی