مرکز تحقیقات قاعده جمجمه برای اولین بار در ایران با هدف شناخت، آموزش و ترویج شیوه های جراحی قاعده ی جمجمه از طریق بینی و با ابزار کم تهاجمی در سال ۱۳۹۴ و با مرکزیت بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در تهران تاسیس گردیده است و از آن زمان تا کنون با حفظ خط مشی های تعیین شده توسط هیئت مرکزی در حال فعالیت است.