ترجمان دانش

اولویتهای پژوهشی

تومورهای قاعده جمجمه در خط وسط لترال
کوردوما
آدنوم هیپوفیز
جراحی اندوسکوپیک قاعده جمجمه
شکستگی های قاعده جمجمه و نشت مایع مغزی
جراحی های اندوسکوپیک قاعده جمجمه
طراحی و ساخت ابزارهای پزشکی
آدنوئید سیستسک کارسینوما قاعده جمجمه و سرو گردن
روشهای نوین انتقال داروهای آهسته رهش

توانمندی های اعضاء مرکز

۱- وجود آزمایشگاه، سابقه کاری و تحقیقاتی بر روی پلیمر های آزاد کننده دارو
۲- سابقه ۲۰ سال جراحی های آندوسکوپیک قاعده جمجمه
۳- سابقه ۱۲ سال جراحی های مدرن اندوسکوپیک در حوزه آدنوم هیپوفیز، کوردوم و نشت مایع مغزی و نخاعی
۴- سابقه طراحی تجهیزات پزشکی نوین
۵- وجود دیتا بانک از جراحی های اندوسکوپیک قاعده جمجمه
۶- وجود دیتا بانک از گامانایف رادیو سرجری در تومورهای قاعده جمجمه

جلسات منظم با سازمانهای همکار

جلسات منظم با سازمانهای همکار