مدیریت مرکز تحقیقات

دکتر مریم جالسی

دکتر مریم جالسی

مدیریت

دانشیار گوش، گلو بینی و جراحی قاعده جمجمه، دانشگاه علوم پزشکی ایران