معاونت

دکتر علی محمد اصغری

دکتر علی محمد اصغری

معاون مرکز تحقیقات

دانشیار اتولارینگولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران